İÇERİK

TextoWear’in editorial içeriğini hızlı moda anlayışı, markalaşma, farklılaşma, ve pazar rekabetinde yaşanan güncel gelişmeler tanımlamaktadır. Tekstil, hazır giyim, iplik, kumaş, aksesuar ve yan sanayi alanlarındaki bütün üretim ve perakende zinciri haber ve inceleme konusu olarak değerlendirilmektedir.

Haber: Oldukça dinamik bir pazara ve yapıya sahip olan tekstil, hazır giyim, moda ve aksesuar dünyasında yașanan son gelișmeler bu bölümde değerlendirilmektedir. Türkiye’den ve dünyadan sektörün bütün segmentlerini ilgilendiren güncel haberler okuyuculara doğru ve net bir șekilde hazırlanmaktadır. Hazır giyim, iplik ve kumaș üreticilerinin, firma yöneticilerinin açıklamaları, tanıtım çalıșmaları bu bölümde yer almaktadır.

Hazır Giyim: Dünyaca ünlü markaların ve tasarımcıların yanı sıra, Türk markalarının da son sezon ve gelecek sezon koleksiyonları, tasarımcıların çalıșmaları görsel materyalle tasarlanmaktadır. İlkbahar-Yaz ve Sonbahar-Kıș koleksiyonlarından haberlerin yanı sıra, deniz ve plaj koleksiyonları, iç giyim koleksiyonları, haute couture koleksiyonlar, tasarımcıların özel defileleri bu bölümde ișlenmektedir.

 Etkinlik: Hazır giyim ve moda dünyasını yakından ilgilendiren moda fuarları, defileler, kumaș ve iplik fuarları ile benzeri sektörel etkinlikler bu bölümde detaylı olarak ele alınmaktadır. Hızlı moda anlayıșının yaygınlașması ile her yıl artan bu etkinliklerle ilgili bilgilendirici çalıșmalar, bu etkinlikler kapsamında gerçekleștirilen çalıșmalar, katılımcı ve ziyaretçi bilgileri bu bölümün bașlıca konularıdır.

 Perakende: Marka ve firmaların üretim süreci sonrasında pazarla buluștuğu, art-talep dengesinin olușturduğu güncel yapı, pazarlama stratejileri konuları bu bașlıkta toplanmıștır. Ülkeler ve bölgeler bazında farklılıklar gösteren pazarlardaki tüketici alıșkanlıkları, firmaların satıș ve kar grafikleri, yeni fabrika-mağaza bilgileri vb. üretim sonrası çalıșmalar perakende sürecinde değerlendirilmektedir.

 Aksesuar: Moda ve tasarımcıların önemli enstrümanlarından aksesuarlar bu bașlık altında toplanmıștır. Aksesuarlar artık sadece hazır giyimin bir parçası olarak değil, bașlı bașına bir moda bölümü olarak görülmektedir. Ayakkabı, çanta, șapka, saat, gözlük vb. moda aksesuarlarının yanı sıra, yan sanayi aksesuarları da bu bölümde yer almaktadır. Hazırgiyimin sezonlara bağlı değișmesine benzer șekilde aksesuarlardaki yenilikler ve yeni ürünler de TextoWear’de duyurulmaktadır.

 Trend: Küresel moda ve hazır giyim sektörünü belirleyen önemli markaların sezon koleksiyonları bu özel bölümde değerlendirilmektedir. Ürün detayları ve koleksiyon temaları trend sayfalarında dergimize özel tasarımlarla yeniden ele alınmaktadır. Trend bölümü TextoWear’in prestijli sayfalarını olușturmaktadır.

 Söyleși: Tekstil ve hazır giyim sektöründe yer alan kurum ve firmaların yöneticileri, sektör profesyonelleri ve tasarımcılarla gerçekleștirilen söyleșiler hem üretim sürecine hem de pazardaki güncel gelișmelere sektör içinden bir bakıșla okuyuculara aktarmaktadır. Bu söyleșiler ile sektör temsilcileri hedeflerini, beklenti ve çözüm stratejilerini, pazara dönük çalıșmalarını direkt olarak paylașmaktadır.